Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                             Skola šodien

   
    Aktualitātes
 
   Mēneša plāns
   
Pasākumi, foto
   
Foto par skolu
 
   Skolas himna

  

 

 

 

 

 

 


 
   oktobris

12.09.-12.10. Akcija “Meklējam skaistāko, sarežģītāko, garāko, mīļāko vācu vārdu”
01.-31.10.

Projekta “Ceļā uz kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu Salas vidusskolā” 2017./2018.m.g. ieviešana. Septembra integrētās nodarbības “Mācies dabā” kopsavilkums, atgriezeniskā saite.  

Oktobra tēmas – Uzņēmējdarbība; Dabaszinības.

01.-12.10.

Ieteikumu pieņemšana apbalvošanai ar Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu

03.10., Rīga

Seminārs 2017.g. konkursa ietvaros apstiprinātajiem ERASMUS+ starpskolu stratēģisko partnerību projektiem par projektu īstenošanu (I.Sauska)

03.10., 2., 3.st. Ceļā uz kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu-dabaszinību stunda 6.kl.
03.10., 6., 7.st. "Latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti. Gadskārtu ieražu svētki - Miķeļi". Vita Talla ir laipni piekritusi pastāstīt un parādīt
03.10., plkst.15.00, 114.kab.

Paplašinātā MP sēde (I.Alužāne)

05.10.

Tālākizglītības kursi (I.Ozoliņa)

05.10., plkst.13.00, 309.kab.  RBS organizēts vebinārs "Veiksmīgas biznesa idejas radīšanas un koncepta kritēriji", 10.klase
05.10., plkst.15.00, 101.kab.

Stipendiju sēde

05.10., plkst.17.00, mazās sk. 3.stāvā

Skolas padomes sēde (S.Madalāne)

līdz 06.10.

Informācijas iesniegšana Salas vidusskolas 2017./2018. mācību gada darba plānam

06.10., plkst.13.00 Muzejstunda 8.klasei
09.10., plkst.15.00. Muzejstunda 11.klasei
09.10., plkst.15.00, 202.kab. Latv.val. Mk sanāksme
04.09.

Muzejstunda "Senlietas" 4.klasei

10.10., plkst.15.00, mazās skolas 3.st.

Skolotāju informatīvā sanāksme

11.10, plkst.10.00, Jēkabpils VĢ Futbols 1998.-2001.g.dz. jauniešiem un 2006.g.dz. un jaunākiem zēniem
11.10, plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Seminārs sadarbībā ar “Zaļo jostu” novadu un Jēkabpils pilsētas skolu bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību, ģeogrāfijas skolotājiem

11.10., plkst.14.00 Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001 darba grupas sēde (Salas vsk, Biržu psk., Biržu intpsk.)
11.10. 6.,7.stundā 12.klasei Lekcija "Rainis un mūsdienas", L.Ābolniece
12.10., plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu mūzikas skolotājiem

12.10.

9.klases konservēšanas grāmatas prezentācija (D.Jēkabsone)

12.10., plkst.17.00

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

16.10.,plkst.12.20, Salas KN Muzikāla izrāde kopā ar E. Balodi (1.-5.kl.)
17.-19.10.

Vācu valodas dienas “Parunāsim?” pilsētas un novadu skolās, atsaucoties Gētes institūta aicinājumam

17.-19.10. 7.klases vācu grupas skolēnu veidotā izstāde „Vācu personības”
17.10., plkst.10.30-13.00, Krustpils psk.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem (Eiropas Sociālā fonda projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/)).

18.10., Sigulda

Mācību ekskursija uz Siguldas zinātkāres centru “Mazā brīnumzeme” (3.klase, Z.Baumeistere, E.Briška)

18.10, 101.kab.

VA saruna ar jauno skolotāju Lāsmu Vītiņu

18.10., plkst.17.00

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

18.10., plkst.17.30, 1.kab. Pieaugušo neformālā izglītība skolotājiem un vecākiem - Radošā darbnīca (D.Tropa)
19.10., plkst.10.00, JGB

Publisko bibliotēku un novadu un Jēkabpils pilsētas skolu bibliotekāru sanāksme ’’Piemini Latviju!’’ (J. Jaunsudrabiņa piemiņai)

19.10., plkst.10.00, Jēkabpils vak.vsk.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs - apmācība novadu un Jēkabpils pilsētas psihologiem

19.10., plkst.18.00, m.sk.zāle

"Esmu vidusskolēns"- pasākums 10.klasei (admin., E.Briška)

19.10., plkst.19.00, m.sk.zāle 10.klases vecāku sapulce
20.10., Liepāja Vadītāju konference “Celtspēja” (S.Madalāne, I.Alužāne)
20.10.

10.klases skolēnu iesvētības vidusskolēna statusā (11.klase un audzinātāja V.Bandere)

23.-27.10. Rudens brīvdienas
23.10., plkst.9.00, 1.kab. Mākslu Mk
23.10., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ Profesionālo kompetenču pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu dabaszinību skolotājiem „Digitālo mediju izmantošana mācību procesā 21.gs.prasmju attīstībai”
23.10., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ Novadu un Jēkabpils pilsētas skolu vācu valodas skolotāju MA sanāksme
23.10., plkst.10.00-15.00, Krustpils nov.pašv. konf.zālē

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu izglītības iestāžu administrācijai: ·  Pieredzes stāsts. Kompetenču pieeja mācību procesā - Salas vidusskolas iestrādnes. (Lektore – S.Madalāne, Salas nov. Salas vsk. direktore, Dr.paed.)

Pieredzē balstītas skolotāju profesionālā izaugsmes iespējas skolā

24.10., plkst.12.00

Atbalsta grupas sanāksme 1.kl. (S.Jaševa, I.Driviniece, J.Millere, 1.kl. skolotāji)

24.10., plkst.9.30, Jēkabpils 3.vsk.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu angļu valodas skolotājiem

24.10., plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu sākumskolas skolotājiem. Piedalās arī skolotājiem, kuri māca matemātiku un latviešu valodu 4.klasei

24.10., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu ekonomikas skolotājiem
24.10., plkst.10.00, PII “Kāpēcītis” Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Lasītprasmes attīstīšana pirmsskolā, sākumskolā”
25.10., plkst.9.00, Jēkabpils VĢ

Seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu mājturības un tehnoloģiju skolotājiem ( koka un metāla tehnoloģiju un tekstiltehnoloģiju)

25.10., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas ķīmijas skolotājiem

25.10., plkst.10.00, Krustpils psk.

Pieredzes apmaiņas seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu sociālo zinību skolotājiem ,,Jēgpilna, produktīva un kvalitatīva pārmaiņu ieviešana mācīšanas un mācīšanās procesā, motivējot izglītojamos sadarbībai, sasniegto rezultātu paškontrolei un pašvērtēšanai”

25.10., plkst.10.00, Krustpils psk.

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs sociālo zinību skolotājiem “Vardarbības (mobinga) cēloņi, sekas un risinājumi skolās“

25.10., plkst.10.00-16.00, Daugavpils Latgales reģiona valodu skolotāju Valodu simpozijs “Valodas loma kompetenču izglītībā”
25.10., plkst.15.00, 101.kab.

Vadības sēde

26.10.  Izbraukšana no Vecpilsētas laukuma plkst. 8.00

Profesionālās kompetences pilnveides seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu vizuālās mākslas skolotājiem uz Rīgas mākslas muzejiem.

26.10., Ogre Ogre LatSTE’2017 jubilejas konference
26.10., Rēzekne Seminārs “Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos” pedagogiem karjeras konsultantiem
26.10., plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu ģeogrāfijas skolotājiem

26.10., plkst.17.00

“English for you - 3”. Neformālās izglītības nodarbība vecākiem un pedagogiem (S.Madalāne)

27.10., plkst.10.00, m.sk.z. Vieslekcija skolotājiem un vecākiem “Smadzeņu darbības principi mācību procesā” (P.Urtāns, Riga Brain)
27.10., plkst.10.00, Jēkabpils nov.sēžu zāle

Jēkabpils pilsētas un novadu apvienības skolotāju MA vadītāju tikšanās ar Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļas speciālistiem un Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes darbiniekiem

27.10., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ Sanāksme informātikas skolotājiem
27.10., plkst.13.00, Jēkabpils VĢ

MA sanāksme novadu un Jēkabpils pilsētas skolu informātikas skolotājiem.

30.10., plkst.11.20-12.50, m.sk.z.

Skaļās lasīšanas sacensības 6.klasei. Skolas mērogs. (E.Kakarāne)

                                                                                                                         uz sākumu