Informācija Skola šodien Skolotāji Skolēni Bibliotēka Vēsture Arhīvs Pa jokam

                                             Skola šodien

   
    Aktualitātes
 
   Mēneša plāns
   
Pasākumi, foto
   
Foto par skolu
 
   Skolas himna

  

 

 

 

 

 

 


 
    aprīlis

03.-30.04.

Saistošā ģeogrāfija

03.-30.04.

Mācību stundu vērošana dabaszinību jomas mācību priekšmetos

03.-30.04.

Sporta spēļu sacensības ar Biržu psk. Un BIPS (P.Krastiņš, V.Grandāns)

03.-30.04.

Orientēšanās un rogaininga sacensības (P.Krastiņš)

03.04.

Skolā fotogrāfi!

03.04., plkst.15.00, 107.kab. Erasmus+ projekta darba atbalsta grupu sanāksme (I.Sauska)
04.04.

Dziesmu konkurss „Dziesmai būt”, I kārta (I.Gaidele, koris „Dominante”)

04.04.

Valsts olimpiāde mājturībā (V.Lavrinovičs, E.Savickis)

04.04.

TV filmē skolotāja P.Krastiņa sporta stundās

05.04., plkst. 8.30-12.20,  207.kab.

OECD pētijums 9.kl. (I.Alužāne, V.Rudzīte)

06.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Konkurss bioloģijā „Vai pazīsti savu organismu” 9.-12. kl. skolēniem

06.04., plkst.14.30, 101.kab. Stipendiju piešķiršanas sēde
09.-16.04.

EUROSCOLA mācību pasākums vidusskolēniem Eiropas Parlamentā Strasbūrā (I.Sauska, I.Ozoliņa)

09.04.

Bibliotekārā stunda 5.klasē „Reklāma grāmatai” (E.Kakarāne)

10.04.

DD fizikā/ķīmijā 11.kl.

10.04., Rīga Karjeras seminārs "Supervīzija" (D.Tropa)
10.04., Dignājas psk.

Vēstures skolotāju MA pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs

10.04., Daugavpils

Mācību vizīte uz „ZINNO Daugavpils” un Daugavpils māla mākslas centru 4.klasei, ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./16/1/001 (P.Krastiņš, E.Briška, I.Martinsone)

10.04.

Pedagoģiski medicīniskā komisija 1.kl.. (I.Alužāne, I.Driviniece)

11.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Konkurss dabaszinībās 6.kl. (P.Stirna)

11.04., Rīgas etnogrāfiskais muzejs

Latvijas skolu orientēšanāskauss-2018

11.04., plkst.15.00

Atbalsta komanda 8.kl. (S.Jaševa, I.Kozlāne, I.Alužāne)

12.04.

Vecāku diena (1.-12.klasēm)

12.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde krievu valodā 8.-9.kl. (I.Maurāne, I.Alužāne)

13.04., plkst.12.00, “Citruss”

Peldēšana

13.04.

Dziesmu konkurss „Dziesmai būt”, II kārta (I.Gaidele, koris „Dominante”)

16.04.

Radošo nodarbību cikla „Atklāj radošo talantu sevī” nodarbība „Skatuves kustība” un „Skatuves runa” ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./16/1/001 (E.Briška, Latv.val., sākumsk. skolotāji)

16.04., plkst.10.00-16.00, Jēkabpils vak.vsk.

Reģionālā konference „Alkohola prevencija skolā-pieredze, pierādījumi, jaunas idejas”

17.04., plkst.10.00, Jēkabpils VĢ

Olimpiāde angļu valodā 9.kl., II kārta (I.Sauska, V.Bandere)

17.04., plkst.15.00, 114.kab.

Informatīvā sanāksme

17.-21.04.

ERASMUS+ projekta starpvalstu sanāksme skolotājiem Kauhajoki, Somijā (I.Sauska, I.Maurāne)

18.04., mazās sk.zāle

 

plkst.12.00

plkst.14.00

LNB viesošanās skolā sadarbībā ar novada bibliotēku (A.Zvirgzda, I.Alužāne, R.Lavrinoviča)

Tikšanās ar rakstnieci I.Baueri (10.-12.kl.),

Radošās darbnīcas 4.kl.

18.04., plkst.14.00, Jēkabpils nov. Lašos „Foktu sils”

Orientēšanās

18.04., plkst.17.30, 1.kab.

Radošā darbnīca ”Horizonts” Neformālās izglītības piedāvājums skolotājiem un vecākiem. (D.Tropa)

19.04., plkst.14.00, Jēkabpils 3.vsk.

Zēnu vokālistu konkursa "Aiviekstes lakstīgalas" 1.kārta

19.04., plkst.10.00, Salas vsk.

Novadu un Jēkabpils skolu bibliotekāru MA literārais pasākums „Lasītprieks”. 5.-7.kl.

20.04., Salas vsk. Karjeras pasākums 5.-6., 8.-12.klasēm (D.Tropa)
20.04.

„9.klašu sadraudzības diena” Radoši tehniskā diena skolā ar SIA ASPIRED, 9.klasei, Praktiskās nodarbības „Nopelni miljonu ar elektrisko spuldzīti” un „Zaļā pilsēta” ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Pr.Nr.8.3.2.2./16/1/001 (D.Jēkabsone, E.Briška)

21.04. Mācāmies par 30.04.
23.04.

Erudīcijas pasākums 5.-6.klasēm „Es mīlu tevi, Latvija!” (L.Vītiņa, E.Kakarāne)

22.-26.04.

Neklātienes konkurss dabaszinībās 5.-6.kl. (P.Stirna)

23.-28.04.

Bibliotēku nedēļa (var piedalīties publisko bibliotēku pasākumos)

24.04.

Mk diena (Svešvalodu Mk sanāksme (I.Sauska), Dabaszinību un vēstures Mk (I.Ozoliņa, D.Sondore))

24.04., plkst.11.00, Jēkabpils „Mežaparkā”

Pavasara kross

24.04., Rēzekne

Konference kompetenču projektā. Ielūdz krustpils psk. (S.Madalāne, I.Alužāne)

25.04., Daugavpils

Karjeras pasākums 1., 4.klasēm. Izglītojoša ekskursija (D.Tropa)

25.04., plkst.10.00, Jēkabpils Galvenā Bibliotēka

Tikšanās ar rakstnieci Karīnu Račko

25.04., plkst.11.00, 101.kab.

Vadības sēde

26.04., plkst.10.00, Jēkabpils 3.vsk.

Bērnu sporta svētki

27.04., Gulbenes VĢ, Lubānas mitrāju Profesionālo kompetenču pilnveides izbraukuma seminārs novadu un Jēkabpils pilsētas skolu bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un ģeogrāfijas skolotājiem uz
28.04. Zēnu vokālistu konkursa "Aiviekstes lakstīgalas" 2.kārta
28.04. Lielā talka
29.04. Latvijas 45.atklātā matemātikas olimpiāde

                                                                                                                         uz sākumu